VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BENDRYSTĖS IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRO ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Bendrystės ir socialinių inovacijų centras (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas socialines, kultūros, švietimo ir kitas šiuose įstatuose nurodytas paslaugas  ar organizuodamas jų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

3. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais įstatais ir kitais teisės aktais.

4. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.

5. Įstaigos veikla neterminuota.

6. Įstaigos buveinė: Savičiaus g. 15, LT-01127 Vilnius, Lietuvos Respublika.

7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Įstaiga turi sąskaitą banke. Įstaiga turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

9. Pagrindiniai Įstaigos tikslai:

9.1. teikti vidaus reikalų sistemos pareigūnams ir darbuotojams socialinę, dvasinę ir psichologinę pagalbą įgyvendinant priklausomybės ligų prevenciją, kuriant ir puoselėjant jų sąmoningumą ir sielovadą, taip pat vykdant buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų ar darbuotojų socialinę integraciją;

9.2. skatinti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojų veikla ir domėjimąsi karjeros valstybės tarnyboje perspektyvomis, didinti visuomenės įsitraukimą į viešojo sektoriaus sprendimų priėmimą, valstybės tarnautojų veiklos atvirumą ir priartinimą prie visuomenės;

9.3. puoselėti šalies tradicijas, vidines bei dorovines vertybes, ugdyti vienybės, patriotizmo ir meilės savo šaliai jausmą, taip pat vystyti dvasinėmis vertybėmis, etikos ir moralės normomis pagrįstą švietėjišką veiklą kultūros, dvasinių vertybių bei pilietiškumo ugdymo srityse;

9.4. organizuoti ar dalyvauti įvairiuose projektuose, susijusiuose su saugaus eismo keliuose skatinimu, kultūros keliuose ugdymu, patriotizmo stiprinimu, nusikalstamumo prevencija, viešojo saugumo užtikrinimu ir kitomis panašiomis sritimis;

9.5. teikti pagalbą nuo prekybos žmonėmis ar kitų nusikalstamų veiklų nukentėjusiems asmenims.

10. Įgyvendindama pagrindinius tikslus, efektyviai ir tinkamai panaudodama dalininko perduotus įnašus, Įstaiga vykdo šią ūkinę veiklą:

10.1. valgyklos;

10.2. papildomoji ir pagalbinė transporto veikla;

10.3. kelionių agentūrų veikla:

10.3.1. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos:

10.3.1.1. kelionių agentūrų veikla;

10.3.1.2. ekskursijų organizatorių veikla;

10.3.1.3. turistų gidų veikla;

10.4. nekilnojamojo turto operacijos už atlygį ar pagal sutartį: nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;

10.5. kita verslo veikla:

10.5.1. reklama:

10.5.1.1. reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas;

10.5.1.2. reklamos kūrimas ir jos išdėstymas;

10.5.1.3. reklamos pristatymas žiniasklaidoje;

10.5.2. kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla: mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

10.6. švietimas:

10.6.1. suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

10.6.2. kvalifikacijos tobulinimas;

10.7. poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla:

10.7.1. kino filmų rodymas:

10.7.1.1. kino juostų ir vaizdajuosčių rodymas kino teatruose;

10.7.1.2. kino juostų ir vaizdajuosčių rodymas atvirame ore;

10.7.2. radijo ir televizijos veikla:

10.7.2.1. radijo ir televizijos programų transliavimas;

10.7.2.2. radijo ir televizijos programų kūrimas;

10.7.3. kita pramoginė veikla:

10.7.3.1. meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas:

10.7.3.1.1. teatro ir spektaklių pastatymai;

10.7.3.1.2. koncertinė veikla;

10.7.3.1.3. scenos apipavidalintojų veikla;

10.7.3.2. meno įrenginių eksploatavimo veikla:

10.7.3.2.1. koncerto ir teatro salių veikla;

10.7.3.2.2. šokių, pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla;

10.7.3.2.3. bilietų agentūrų veikla;

10.7.3.3. mugių ir atrakcionų parkų veikla;

10.7.3.4. kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla: šokių mokyklų, šokių ratelių veikla;

10.7.4. bibliotekų ir archyvų veikla:

10.7.4.1. bibliotekų veikla;

10.7.4.2. bibliotekų skaityklų veikla;

10.7.4.3. lektoriumų veikla;

10.7.5. muziejų veikla;

10.7.6. sporto arenų ir stadionų eksploatavimo veikla:

10.7.6.1. sporto mokyklų ir klubų veikla;

10.7.6.2. kita sportinė veikla;

10.7.7. kita, niekur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla: poilsio parkų veikla;

10.8. kita aptarnavimo veikla:

10.8.1. fizinės gerovės užtikrinimo veikla:

10.8.1.3. sveikatingumo centrų veikla;

10.8.2. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla;

10.9. labdaros teikimo veikla.

11. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios, kaip numatyta įstatymuose, yra būtina jos veiklos sąlyga.

12. Įstaiga veikia vidaus reikalų ministrui pavestoje valdymo srityje „viešasis saugumas“.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS DALININKAI

13. Įstaigos steigėjai, Įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka perdavę Įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais.

14. Įstaigos dalininkų įnašai gali būti pinigai, materialusis ir nematerialusis turtas.

15. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (toliau – Įstaigos savininkė) yra Lietuvos valstybė. Valstybei  atstovaujanti institucija –  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

16. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė įrašomi Įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jeigu Įstaigos dalininkas papildomai perduoda Įstaigai įnašus, turi būti atitinkamai pakeisti įrašai Įstaigos dokumentuose ir pakeisti jo įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. Įstaigos dalininkas turi teisę Įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė. Valstybės ar savivaldybės Įstaigos dalininko teisės gali būti perduotos kitiems juridiniams asmenims Įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

17. Naujais Įstaigos dalininkais gali tapti asmenys, pateikę Įstaigos direktoriui raštišką prašymą, adresuotą Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui, gavę Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sutikimą ir šių įstatų nustatyta tvarka perdavę Įstaigai įnašus. Įstaigos direktorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos šiuose įstatuose nustatyta tvarka šaukia neeilinį visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl naujų Įstaigos dalininkų priimti. Nauji dalininkai įgyja visas Įstaigos dalininkų teises ir pareigas nuo įnašų perdavimo Įstaigai dienos.

18. Naujų dalininkų įnašai yra įnešami pinigais į Įstaigos sąskaitą, esančią Lietuvos Respublikoje registruotame banke. Materialusis ir nematerialusis turtas, įvertintas pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka pagal  pasirašytą turto perdavimo ir priėmimo aktą. Nauji Įstaigos dalininkai perduoda įnašą į Įstaigos kapitaląteisės aktų nustatyta tvarka.

19. Pirmumo teisę įsigyti parduodamas Įstaigos dalininko teises turi Įstaigos dalininkai.

20. Įstaigos dalininkas, norėdamas perleisti dalininko teises, privalo raštu apie tai informuoti Įstaigos direktorių, nurodydamas, kam ir už kokią kainą nori perleisti dalininko teises, ir kitas perleidimo sąlygas. Įstaigos direktorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie ketinimą perleisti dalininko teises gavimo dienos privalo kiekvienam dalininkui išsiųsti registruotu laišku pranešimą arba įteikti jį asmeniškai, gavėjui pasirašant. Pranešime turi būti nurodytos dalininko teisių perleidimo sąlygos ir terminas, per kurį dalininkas gali pranešti Įstaigos direktoriui apie pageidavimą pirkti perleidžiamas dalininko teises. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo (įteikimo) dienos. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo dalininko pranešimo apie ketinimą perleisti dalininko teises gavimo dienos Įstaigos direktorius turi pranešti dalininkui apie kitų dalininkų pageidavimą jas įsigyti.

21. Jei Įstaigos dalininko teisės perleidžiamos kitu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, šių įstatų 19 punkte nurodyta perleidimo tvarka netaikoma. Tokiu atveju apie ketinimą perleisti dalininko teises Įstaigos dalininkas turi pranešti Įstaigos direktoriui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki savo dalininko teisių perleidimo sandorio sudarymo dienos. 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS ORGANAI

22. Įstaigos organai yra šie:

22.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

22.2. direktorius – vienasmenis valdymo organas.

23. Įstaiga įgyja civilines teises bei pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

V SKYRIUS

VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

24. Visuotiniame dalininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio dalininkų susirinkimo dieną esantys Įstaigos dalininkais, arba jų įgalioti asmenys.

25. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

25.1. keičia Įstaigos įstatus;

25.2. priima sprendimą pakeisti Įstaigos buveinę;

25.3. nustato paslaugų, darbų ir produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

25.4. skiria ir atšaukia Įstaigos direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas ir pareigybės aprašymą, skiria nuobaudas ir paskatinimą – premijas;

25.5. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

25.6. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;

25.7. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

25.8. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

25.9. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą; 

25.10. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

25.11. skiria ir atšaukia likvidatorių, kai sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;

25.12. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

25.13. priima sprendimą dėl Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito kitais, nei nurodyta šio Įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje, atvejais ir renka auditorių ar audito įmonę;

25.14. priima sprendimą dėl Įstatymo 111 straipsnyje nurodytų funkcijų centralizuoto atlikimo;

25.15. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;

25.16. priima sprendimus dėl Įstaigos filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

25.17. priima sprendimą dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

25.18. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą keisti Įstaigos pavadinimą;

25.19. priima sprendimą dėl Įstaigos veiklos strategijos tvirtinimo;

25.20. priima sprendimą dėl Įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo;

25.21. priima sprendimą dėl konkurso direktoriaus pareigoms eiti nuostatų tvirtinimo (toliau – Konkurso tvarkos aprašas);

25.22. priima sprendimą dėl Įstaigos direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos;

25.23. priima sprendimą dėl konkurso pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, eiti nuostatų tvirtinimo;

25.24. gali priimti sprendimą dėl pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimo;

25.25. nustato Įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;

25.26. nustato informaciją, kuri laikoma Įstaigos komercine paslaptimi;

25.27. sprendžia kitus Įstatyme ir Įstaigos įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

26. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, pertvarkymo, likvidavimo ar jos likvidavimo atšaukimo priimami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė negu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.

27. Įstaigos direktorius eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą privalo sušaukti kasmet per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o visuotinį dalininkų susirinkimą – ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu informavus Įstaigos dalininkus.

28. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

28.1. visuotinio dalininkų susirinkimo data, valanda ir vieta;

28.2. visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkė.

29. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas, kai:

29.1. atsistatydina arba negali toliau eiti pareigų visuotinio dalininkų susirinkimo išrinktas Įstaigos direktorius;

29.2. audito įmonė nutraukia sutartį su Įstaiga ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinio;

29.3. to reikalauja dalininkai ir Įstaigos direktorius;

29.4. baigiasi Įstaigos veiklos terminas;

29.5. to reikia pagal Įstatymą ir kitus įstatymus ar Įstaigos įstatus.

30. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Įstaigos dalininkas ar Įstaigos direktorius.

31. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai turi būti įforminami raštu. Įstaigos savininkės raštiški sprendimai prilygsta visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

VI. DIREKTORIAUS SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

32. Įstaigos vienasmenis valdymo organas yra Įstaigos direktorius. Įstaigos direktorius į darbą skiriamas viešo konkurso būdu, vadovaujantis Konkurso tvarkos aprašu.

33. Įstaigos vadovą skiria, atleidžia iš pareigų, nustato jo darbo sutarties sąlygas ir pareigybės aprašymą visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

34. Su Įstaigos direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Įstaigos direktoriumi pasirašo ir ją nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atšaukti Įstaigos vadovą, su Įstaigos vadovu sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos nagrinėjami teisme.

35. Įstaigos direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, pareigybės aprašymu.

36. Įstaigos direktorius:

36.1. organizuoja Įstaigos veiklą;

36.2. šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą;

36.3. nustato darbuotojų etatus, priima ir iš pareigų atleidžia Įstaigos darbuotojus, nustato jų atlyginimus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

36.4. leidžia įsakymus Įstaigos veiklos klausimais;

36.5. nustato Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

36.6. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Įstaigos rengiamus dokumentus;

36.7. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;

36.8. dalyvauja su Įstaigos veikla susijusių darbo grupių, komisijų darbe;

36.9. priima sprendimą dėl labdaros suteikimo; 

36.10. veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;

36.11. užtikrina racionalų Įstaigos turto naudojimą ir apsaugą;

36.12. sprendžia kitus su Įstaigos veikla susijusius visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai nepriskirtus klausimus.

37. Įstaigos direktorius atsako už:

37.1. buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

37.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui;

37.3. duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

37.4. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) paskelbimą Įstaigos interneto svetainėje;

37.5. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Įstaigos buveinėje sudarymą;

37.6. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

37.7. pranešimą dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį Įstaigos veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;

37.8. Įstaigos dalininkų apskaitą;

37.9. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą;

37.10 kitų vadovo pareigų, numatytų Įstatyme ir Įstaigos įstatuose, atlikimą.

38. Įstaigos direktorius atstovauja Įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybės institucijose ir veikia Įstaigos vardu esant santykiams su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS IR NEGRĄŽINTINAI GAUTOS LĖŠOS

39. Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro:

39.1. dalininkų kapitalas;

39.2. perviršis (pelnas) ar deficitas (nuostoliai);

39.3. rezervai iš perviršio (pelno).

40. Įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Jeigu dalininkas papildomai perduoda Įstaigai įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Įstaigos dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.

41. Įstaigos dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik dalininkų įnašais.

42. Rezervai iš perviršio (pelno) sudaromi, keičiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

43. Įstaigos lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas Įstaiga naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus). Įstaiga tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Įstaiga negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta Įstaigos įstatuose.

44. Įstaiga valstybės turto, perduoto neatlygintinai naudotis, negali išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS PERVIRŠIO (PELNO) NAUDOJIMAS

45. Įstaigos gautas perviršis (pelnas) gali būti naudojamas tik Įstaigos įstatuose nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams siekti.

46. Įstaigos perviršis (pelnas) negali būti skiriamas Įstaigos dalininkams, Įstaigos valdymo organų nariams, darbuotojų premijoms.

IX SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

47. Įstatai keičiami Įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

48. Įstaigos įstatus keičia visuotinis dalininkų susirinkimas.

49. Įstaigos įstatų keitimo iniciatyvos teisė priklauso Įstaigos dalininkams ar jų grupei.

50. Pakeitus Įstaigos įstatus, parengiama nauja įstatų redakcija ir jie registruojami Juridinių asmenų registre.

X SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ

VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

51. Įstaiga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

52. Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą dėl filialų ir atstovybių įsteigimo ir veiklos nutraukimo.

53. Įstaigos direktorius skiria ir atleidžia filialų ir atstovybių valdymo organus.

XI SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOTINIAM DALININKŲ SUSIRINKIMUI TVARKA

54. Įstaigos direktorius pasibaigus finansiniams metams turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyto turinio metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Įstaigos veiklos ataskaitą.

XII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI

TVARKA, PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

55. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) yra vieši dokumentai. Šie dokumentai, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal įstatymus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą, viešai neskelbiami, yra skelbiami Įstaigos interneto svetainėje.

56. Įstaigos veiklos ataskaita pateikiama Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti pateikta ir auditoriaus išvada. Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o kai auditas atliktas, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiami Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti dokumentai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos neatlygintinai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.

57. Įstaigos pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai, teisės aktų nustatytais atvejais skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Šią informaciją Įstaiga turi teisę papildomai skelbti ir kitame pasirinktame leidinyje. Kita informacija dalininkams, Įstaigos kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikiama raštu pasirašytinai arba registruotu laišku, arba jei suinteresuotas asmuo pageidauja, žodžiu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kreipimosi į Įstaigą dienos arba per teisės aktų nustatytus terminus.

_______________________